Obchodné podmienky - výlety

 

Vzájomný vzťah medzi Klientom a CK Sport ďalej len „Poskytovateľ“ sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

Prihlásenie a zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká na základe prijatia záväznej prihlášky (e-mailom) a zaplatenia zálohy vo výške 50% z celkovej ceny výletu.

Predmet zmluvy
Poskytovateľ poskytne Klientovi služby v rozsahu uvedenom v katalógu zverejnenom na www.raftovanie.eu, alebo v špeciálnom Programe výletu (pri individuálnych akciách vypracovaných "na mieru" podľa špecifických požiadaviek Klienta).

Cena výletu
Ceny sú stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom. Katalógové ceny môže Poskytovateľ jednostranne zvýšiť max. o 10% v dôsledku zvýšenia cien služieb niektorých dodávateľov Poskytovateľovi. V prípade, že Poskytovateľ jednostranne zvýši cenu o viac než 10%, môže Klient do 10 dní po oznámení tejto skutočnosti svoju účasť na výlete zrušiť bez platenia akýchkoľvek storno poplatkov. Zvýšenie ceny do 10% nie je považované za dôvod odstúpenia Klienta od zmluvy a v tomto prípade platia storno podmienky podľa bodu "Stornovacie podmienky".

Stornovacie podmienky
Ak Klient zruší svoju účasť na výlete, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

  • do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
  • do 14 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
  • do 7 dní pred začiatkom výletu 80% zálohy
  • menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy

Storno poplatky nebudú uplatnené, ak si odstupujúci Klient nájde náhradníka do 3 dní pred začiatkom výletu. Pôvodný účastník zodpovedá za plnú informovanosť svojho náhradníka o charaktere výletu a o nutnom vybavení. Ak odstupujúci Klient nahlási svojho náhradníka menej ako 3 dni pred odchodom, bude ním zaplatená suma znížená o náklady už vynaložené Poskytovateľom. Klient nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť výlet pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Zmeny a zrušenie výletu zo strany Poskytovateľa
Poskytovateľ má právo na zmenu programu výletu v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (napríklad povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice).
Pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov a pri vyskytnutí sa mimoriadnych okolností má Poskytovateľ právo výlet zrušiť. V tomto prípade sa uhradená záloha vracia v plnej výške.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody
Klient je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť na brehu pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla. Klient je povinný uhradiť škody spôsobené nadmerným opotrebovaním, nešetrným a hrubým zaobchádzaním so zvereným výstrojom, jeho stratou, zničením a pod. Výšku náhrady určí Poskytovateľ. Klient sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku najneskôr do 15 dní od ukončenia výletu. Ak Klient nezaplatí Poskytovateľovi dlžnú čiastku v stanovenom termíne (do 15 dní), zaväzuje sa Klient uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.

Podmienky účasti a zodpovednosť za bezpečnosť Klientov
Každý Klient (účastník výletu) potvrdzuje v Prehlásení, ktoré je súčasťou zmluvy, že vie plávať a že sa zúčastňuje výletu na vlastné nebezpečenstvo. Mládež od 15 do 18 rokov sa môže zúčastniť výletu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 15 rokov sa môžu zúčastniť výletu len v sprievode svojho zákonného zástupcu.
Klient je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho výletu a inštruktorov. V prípade voľby individuálnych aktivít musí informovať príslušného inštruktora.
Vedúci výletu alebo inštruktor má právo vylúčiť Klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že tento je pod vplyvom omamných látok, alebo ak jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu. Ak Klient opakovane a hrubo porušuje inštrukcie vedúceho výletu (alebo inštruktora), môže ho tento z výletu vylúčiť. Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany Poskytovateľa.

Reklamácia služieb
Ak Klient zistí, že určité služby Poskytovateľa nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedeným pri jednotlivých výletoch, môže do 14 dní po ukončení výletu služby reklamovať u Poskytovateľa. Ak možno reklamovať službu počas výletu, treba tak urobiť u vedúceho výletu. Poskytovateľ je povinný sa k reklamácii Klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.

Spôsob úhrady výletu
Úhradu zálohy výletu môžete realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet (variabilný symbol je číslo faktúry alebo zmluvy).

Názov účtu:
Banka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Doplatok ceny výletu uhradí Klient najneskôr v deň začiatku výletu (ak nie je dohodnuté inak).

Poistenie
Poistenie nie je zahrnuté v cene výletu. Pri výletoch v zahraničí odporúčame Klientom uzatvoriť si turistické poistenie liečebných nákladov a tiež poistenie na rafting, vodáctvo a vysokohorskú turistiku.

Ostatné ustanovenia
Poskytovateľ neručí v priebehu výletu za majetok Klienta a jeho prípadné poškodenie, zničenie, stratu či krádež. V prípade, že Klient podáva záväznú prihlášku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že bude informovať tieto osoby o Všeobecných podmienkach, vyplývajúcich z tejto zmluvy.